spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

TS-BAO Primátor Nesrovnal súhlasí s výrubom stromov na Kollárovom námestí

Rozhodnutia na magistráte sú v rozpore so strategickými dokumentmi

Bratislava, 26. 4. 2016 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) upozorňujú, že rozbehnutý buldozér, ktorý primátor naštartoval pri PKO (Park Korupcie a Oligarchov), prebehol cez Františkánske námestie a nezastavil sa ani pri parku na Kollárovom námestí. Tento krát padnú za obeť stromy a zeleň v prirodzenom prostredí parku, lebo musia ustúpiť podzemnej garáži. Následne tak budú musieť občania „relaxovať“ na streche garáže pri výduchoch a komínoch a exhalátoch, ktoré budú produkovať autá v garáži, ako aj pri hluku a prachu, ktoré prinesie 297 parkovacích miest v garáži.

Primátor Nesrovnal mal jedinečnú šancu zrevidovať záväzné stanovisko svojho predchodcu M. Ftáčnika, ktoré napadol Krajský prokurátor ako nezákonné. Bývalý primátor Ftáčnik protest ignoroval a preto ho krajský prokurátor podal na súd. Túto kauzu ukončil až Najvyšší súd SR „patovým“ rozhodnutím, že záväzné stanovisko nie je samostatne spôsobilým predmetom súdneho prieskumu zákonnosti.

 

Primátor Nesrovnal potvrdil pôvodné a nezákonné záväzné stanovisko 27. 11. 2015 (príloha č. 1). „Vďaka“ tomuto rozhodnutiu primátora Nesrovnala bude pokračovať územné konanie k  vybudovaniu podzemných garáží v parku na Kollárovom námestí. Má byť vyrúbaných 65 vzrastlých stromov.

Koncom roku 2015 v súdnom konaní proti rozhodnutiu o výrube týchto stromov Krajský súd zrušil rozhodnutie Okresného úradu vo veci odvolania sa, ako aj rozhodnutie MČ Staré Mesto vo veci výrubu stromov na Kollárovom námestí a vrátil ho na nové konanie. Krajský súd svojím rozhodnutím potvrdil logický a normálny stav rešpektovania Ústavy SR, ako aj zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a potvrdil nezákonnosť vydaného výrubového rozhodnutia. Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, žalované strany sa voči nemu odvolali.

Je neuveriteľné, že primátor Nesrovnal opätovne porušuje schválené strategické dokumenty tohto mesta ako je Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Jedným zo základných princípov je ochrana prvkov zelenej infraštruktúry, stromov a zelene a vytváranie nových zelených plôch s priepustným povrchom, aby sa zmiernil priemerný nárast teploty v meste a udržovala sa voda v krajine. Nerešpektuje aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2010 – 2020 ktorý je zásadne proti takémuto živelnému, chaotickému a bezkoncepčnému budovaniu podzemných garáží, ktoré produkuje zahusťovanie mesta automobilovou dopravou a znižuje kvalitu života a životného prostredia (hlukom, prachom a emisiami). Pôsobí úplne protichodne voči moderným trendom v zahraničí (systém záchytných parkovísk mimo centrum: Park&Go).

Z vyššie uvedených krokov je zrejmé, že primátor Nesrovnal priniesol na magistrát staré a nedemokratické spôsoby ako za najhorších čias primátora Ďurkovského. Nezaujímajú ho názory občanov, nepotrebuje s nimi diskutovať, rozhoduje autokraticky bez akýchkoľvek náväzností na zákony a strategické dokumenty mesta. Najhoršie na tomto všetkom je, že ničenie, búranie a v poslednej dobe aj rezanie stromov je jeho pracovnou metódou, ktorá sa nedá zastaviť žiadnymi racionálnymi argumentmi. Občania ich nemajú kde prejaviť, lebo nikto ich ani počuť na magistráte nechce. Takýto prístup primátora je v úplnom rozpore s jeho predvolebnou kampaňou, keď deklaroval, že Bratislava bude ako Viedeň, Mníchov či Kodaň.

Občianski aktivisti a aktivistky v BAO vyzývajú primátora Nesrovnala, aby revidoval svoje stanovisko k vydanému záväznému stanovisku. Vyzývajú starostu MČ Bratislava Staré Mesto R. Števčíka, aby v rámci územného konania zvážil všetky námietky, ktoré poukazujú na rozpor investičného zámeru s územným plánom (príloha č. 2) a aby MČ Bratislava Staré Mesto nepokračovala v územnom konaní, kým rozhodne odvolací súd o zákonnosti vydaného výrubového rozhodnutia.

Žiadame samosprávu, aby prehodnotila svoj prístup k ochrane zelene a stromov v meste a svojím konaním nepreferovala finančné záujmy developerov, ale dopriala občanom právo na kvalitné životné prostredie.

Na záver treba len zopakovať, že investičný zámer:

  1. Nerešpektuje územný plán a jeho regulatívy. Park na Kollárovom námestí má podľa ÚP mesta kód 1110parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. To znamená, že na takomto území nie je možné stavať nič, čo nesúvisí s touto funkciou. Plánovaná podzemná garáž nielenže zapríčiní výrub 53 stromov a kvalitnej mestskej zelene, ale vyvolá vybudovanie aj ďalších objektov na povrchu v parku, teda vjazdov a výjazdov parkovacieho domu, objektov vzduchotechniky, vetracích šácht, výťahov, schodísk a ďalších technických zariadení potrebných pre funkčnosť garáže ktoré nijako nesúvisia s funkciou parku a zelene. „Náhradný park“ vznikne na streche podzemnej garáže, čím sa nenávratne zničí až 1/3 súčasného parku.

  1. Nerešpektuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Zámer je v rozpore s verejným záujmom, najmä s predmetom zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Nemožno akceptovať právnu situáciu, že sa uprednostňuje súkromný záujem investora postaviť garáž, pred verejným záujmom nepoškodzovať a neničiť, ale naopak zachovať verejnú zeleň v meste. Vydané záväzné stanovisko hl. mesta popiera základné ústavné právo na priaznivé životné prostredie a zákonnú povinnosť zachovať a chrániť ho. Vybudovaním 297 parkovacích miest sa výrazne zhorší kvalita ovzdušia, retenčná schopnosť územia aj celkové životné prostredie, zvýši sa dopravná záťaž, prašnosť a hluková záťaž územia (už v súčasnosti hluk prekračuje dennú aj nočnú prípustnú hodnotu).

Bratislava patrí všetkým občanom, nielen developerom a úradníkom

Prílohy:

1. stanovisko k námietkam účastníkov územného konania proti obsahu záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy z 27. 11. 2015

2. stanovisko k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby z 20. 4. 2016

Ďalšie informácie: Iniciatíva Bratislava otvorene

Katarína Šimončičová – 0902 112 417

Hana Fábry

Jakub Ďurinda

Matej Vagač – 0905 345 291

Ľubica Trubíniová

 

 

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.